Nacházíte se v prostoru webu www.operativa.cz  ( dále jen web ), který je provozován volným sdružením osob, jehož zástupci jsou převážně lékaři, snažící se přinést srozumitelné informace týkající se operačních zákroků a všemu, co je s tím spojené široké veřejnosti. Přístup a používání stránek je bezplatné. Tyto podmínky jsou stanoveny pouze pro doménu www.operativa.cz.

    Za všeobecný provoz webu a informace zveřejněné pod značkou admin odpovídá redakce webu . Kontaktní adresa: info(zavináč)operativa(tečka)cz . Za prezentované články a informace pod značkami jinými odpovídají jednotlivý autoři článků a informací. Za správnost zdravotnických informací odpovídají příslušní autoři. Všechny zdravotnické informace, uvedené na webu, nemohou být považovány za jediné správné a absolutně platné. Vždy mohou vyjadřovat stanovisko, osobní zkušenost či názor autora k dané problematice. Autoři se však zaručují, že uvádějí informace dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a že informace odpovídají současnému stupni poznání v oboru. Autoři však nepřejímají odpovědnost ani záruky za absolutní platnost nebo dostatečnost poskytnutých informací, nebo za jejich nesprávnou interpretaci. Uvedené informace neslouží pacientům jako léčebné postupy k samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a operační výkon. Jakákoliv aplikace těchto rad je věcí úvahy čtenáře a děje se na jeho odpovědnost. V případě nemoci se vždy obraťte na svého lékaře. Žádný z autorů či publikujících není odpovědný za jakékoliv škody, které vzniknou následnými postupy či jednáním, jež jsou provedena na základě obsahu tohoto webu.

    Všechny materiály na tomtu webu jsou chráněny dle zákonů o duchovním vlastnictví. Cílem těchto stran je přinášet informace z oblasti zdravotnictví, rovněž mohou sloužit jako zdroj informací pro studium nebo výzkum. Je výslovně zakázáno kopírování, opakovaná publikace, stahování ( výjma materiálů k tomu výhradně určených ) a ukládání jednotlivých částí bez předchozího písemného souhlasu administrátora webu. Žádosti o povolení adresujte na:info(zavináč)operativa(tečka)cz , odkud budou předány jednotlivým vydavatelům. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu stránek je zakázáno.

    Sponzorované části na našem webu mohou být umístěny na hlavní straně ve formě loga, odkazu, reklamního banneru. V textu se mohou vyskytovat odkazy na výrobce či zprostředkovatele služeb. Web Operativa neručí za kvalitu ani účinnost jakéhokoliv výrobku nebo služby nabízené v reklamě nebo jiného materiálu komerční povahy, zveřejněném na našem webu.

    Tento web neslouží ke shromažďování uživatelských informací a tyto informace nebudou předány třetí straně. Údaje jsou shromažďovány se souhlasem uživatele. Údaje jsou využívány pouze pro potřeby provozovatele webu. Snažíme se zajistit maximální možnou ochranu osobních údajů registrovaným uživatelům. Registrovaný uživatel může být kdokoliv, nemusí se jednat o lékaře, farmaceuta či odborného pracovníka ve zdravotnictví. Autoři webu si vyhrazují právo posílat uživatelům informační zprávy spojené s provozem webu. Autoři webu si rovněž vyhrazují právo zasahovat do modulů Fórum a Inzerce, kde příspěvky porušující etiku a platné zákony, nebo příspěvky nesouvisející se zaměřením stránek budou smazány.

Archivace webu

    Obsah webu je archivován Národní knihovnou České republiky ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Autor příspěvku, zveřejněného na stranách webu (dále jen “Autor”) souhlasí s tím, aby Národní knihovna (dále jen “NK”) ve spolupráci s MZK vyhledávala, stahovala, ukládala, činila kopie, trvale uchovávala a zpřístupňovala prostřednictvím elektronické sítě Internet (dále jen “zpracovávat”) jeho dílo publikované prostřednictvím elektronického on-line zdroje www.operativa.cz (dále jen “Dílo”) s výjimkami uvedenými níže. Autor souhlasí, aby se Dílo jím poskytnuté provozovateli on-line elektronického zdroje www.operativa.cz (dále jen “Provozovatel”) stalo součástí České národní bibliografie.

 

     Výjimky z povinnosti poskytování Díla. Souhlas Autora se nevztahuje především na Dílo:

  1. reklamní povahy, přičemž za reklamu se považuje vše ve smyslu § 1 odst. 1 ZoR;
  2. podléhající zvláštnímu režimu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
  3. vydané a Provozovatelem výslovně označené jako Dílo určené výhradně pro jeho interní nebo soukromé použití.

 

    Web získaný od Provozovatele uloží/archivuje NK na zvláštním počítačovém serveru spravovaném NK ve spolupráci s MZK a připojeném k akademické síti CESNET. NK je povinna uchovávat/archivovat získané elektronické on-line zdroje v takové podobě, v jaké byly zveřejněny Provozovatelem prostřednictvím počítačové sítě Internet. NK je oprávněna vytvářet jednu záložní kopii uchovávaných/archivovaných elektronických on-line zdrojů v záložním systému spravovaném NK ve spolupráci s MZK a připojeném k akademické síti CESNET za podmínek s § 37 odst. 1 AutZ. NK je oprávněna zpřístupňovat prostřednictvím elektronické sítě Internet Díla získaná na základě Smlouvy o poskytování elektronických on-line zdrojů uzavřené s Provozovatelem (dále jen “Smlouva”) od Provozovatele za splnění podmínek Smlouvy.

 

    V případě, že autor (spoluautoři) Provozovateli sdělí, že nepovoluje poskytování Díla k on-line přístupu internetovým uživatelům pro účely NK, zavazuje se Provozovatel neprodleně o tom uvědomit NK a tehdy se NK zavazuje zamezit dalšímu poskytování takto dotčeného elektronického on-line zdroje k on-line přístupu internetovým uživatelům.

 

 

Používáním našeho webu

souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.