Časování mamární rekonstrukce – Okamžitá rekonstrukce

Z hlediska časového vztahu k provedené mastektomii se rozlišují dva základní postupy: rekonstrukce okamžitá a rekonstrukce odložená. V některých případech je možné hovořit i o tzv. odloženě-okamžité rekonstrukci. Záleží na pacientce, pro jaký způsob se rozhodne. Povinností lékaře pak je, aby ji informoval o rizicích vyplývajících z toho či onoho postupu.
Okamžitá rekonstrukce
Při okamžité rekonstrukci je chirurgická náhrada prsu zahájena současně s mastektomií, v rámci jedné operace.…

čtěte dále…

Výhody a nevýhody kombinované metody rekonstrukce (lalok + implantát)

V typickém případě se pro tuto metodu používá LD lalok ze zádového svalu. Podle množství dostupné tkáně může nebo nemusí být nutná tkáňová expanze. Postup s sebou nese výhody a nevýhody jak rekonstrukce implantátem, tak rekonstrukce lalokem.

Výhody: Metoda je spolehlivá; operace je střední náročnosti, protože LD lalok patří z chirurgického hlediska k jednodušším; riziko kapsulární kontraktury kolem implantátu i riziko negativního vlivu radioterapie je sníženo;…

čtěte dále…

Výhody a nevýhody rekonstrukce lalokem

Při volbě metody musí žena zvážit, co od rekonstrukce očekává. Níže uvádíme obecně platné výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Výhody rekonstrukce lalokem (v porovnání s implantátem)

Prs vypadá a je pacientkou vnímán přirozeněji než v případě implantátu.
Pro úplnou rekonstrukci je zpravidla nutno provést o jednu operaci méně než u implantátu a základní vytvoření prsu proběhne jednorázově.
Pokud se prs rekonstruovaný lalokem úspěšně zhojí, většinou již není nutné…

čtěte dále…

Výhody a nevýhody rekonstrukce implantátem

Při volbě metody musí žena zvážit, co od rekonstrukce očekává. Níže uvádíme obecně platné výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Výhody rekonstrukce implantátem (v porovnání s lalokem)

Není nutno operačně zasahovat do jiného místa těla, operace je jednodušší a kratší, stejně tak i rekonvalescence po operaci.
Pokud rekonstrukce implantátem selže, zůstává na těle k dispozici více tkáně, kterou lze využít pro „opravu“ rekonstrukce pomocí laloku.

Nevýhody rekonstrukce implantátem (v…

čtěte dále…

Nepříznivé faktory pro rekonstrukci laloky

Jak již bylo uvedeno, u řady pacientek lze provést jakoukoli rekonstrukci. Pak záleží na preferencích pacientky a chirurga, kterou metodu zvolí. U některých žen je však, v závislosti na okolnostech, některý ze způsobů rekonstrukce nevhodný nebo dokonce neproveditelný. Je na lékaři, aby ženě doporučil vhodný postup. Pouze stručně uvedeme některé faktory, které hovoří proti použití jednotlivých metod.

Nedostatek tkáně v dárcovské oblasti, tj.…

čtěte dále…

Nepříznivé faktory pro rekonstrukci implantáty

Jak již bylo uvedeno, u řady pacientek lze provést jakoukoli rekonstrukci. Pak záleží na preferencích pacientky a chirurga, kterou metodu zvolí. U některých žen je však, v závislosti na okolnostech, některý ze způsobů rekonstrukce nevhodný nebo dokonce neproveditelný. Je na lékaři, aby ženě doporučil vhodný postup. Pouze stručně uvedeme některé faktory, které hovoří proti použití jednotlivých metod.

Hubené ženy s velmi malými prsy.
Obézní…

čtěte dále…

Nepříznivé faktory pro jakýkoli typ rekonstrukce

Jak již bylo uvedeno, u řady pacientek lze provést jakoukoli rekonstrukci. Pak záleží na preferencích pacientky a chirurga, kterou metodu zvolí. U některých žen je však, v závislosti na okolnostech, některý ze způsobů rekonstrukce nevhodný nebo dokonce neproveditelný. Je na lékaři, aby ženě doporučil vhodný postup. Pouze stručně uvedeme některé faktory, které hovoří proti použití jednotlivých metod.

Nádorové onemocnění nebylo z prsu dostatečně…

čtěte dále…

C) KOMBINOVANÁ METODA REKONSTRUKCE – LALOK + IMPLANTÁT

Pro kombinovanou metodu se nejčastěji používá implantát krytý LD lalokem ze širokého zádového svalu, tento lalok byl již popsán. Podle množství potřebné tkáně lze ke krytí implantátu použít samotný sval, nebo společně se svalem přenést i část kůže a podkoží z oblasti zad. Pokud lalok neposkytuje dostatek tkáně ke krytí implantátu, je potřeba provést tkáňovou expanzi. Tzn. pod lalok se při…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – rizika a komplikace

Rizika a možné komplikace při rekonstrukci lalokem
Jako u každé operace, i při rekonstrukci prsu lalokem může dojít ke komplikacím. Snažíme se jim předcházet, ale mohou se vyskytnout.
Místní komplikace
Nejčastější komplikace v místě vytvořeného prsu jsou: odumření (nekróza) části nebo celého laloku z důvodu nedostatečného prokrvení, infekce, krevní výron (hematom), nahromadění tkáňové tekutiny (serom), delší hojení rány.

Odumření malé části laloku se může projevit jako…

čtěte dále…

B) REKONSTRUKCE VLASTNÍ TKÁNÍ PACIENTKY – Rekonvalescence po rekonstrukci lalokem

Náhrada prsu lalokem znamená vždy větší operační výkon v celkové anestezii (narkóze). Operace trvá podle typu laloku a konkrétní situace 2 – 6 hodin, někdy i více. Vyžaduje pobyt v nemocnici po dobu přibližně 1 – 3 týdnů. Po operaci pacientka pociťuje bolest v oblasti vytvořeného prsu i v dárcovském místě, odkud byl lalok odebrán. Bolest může být účinně tlumena léky proti bolesti, analgetiky. Po…

čtěte dále…